1. VISPĀRĒJA VIENOŠANĀS

SIA "BePa Tech", Reg.Nr. 40203405345, PVN. LV40203405345, Spuņciema iela 15 - 2, Salas pag.,
Mārupes nov., LV-2105, turpmāk – BEPA.LV, nodrošina tīmekļa lapā www.BEPA.LV, turpmāk – Mājas lapa, pieejamo saturu un pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem, piegādes noteikumiem, preču atgriešanas noteikumiem, citiem noteikumiem un darbības politiku, kuras izklāsts un atrodams Mājas lapā, saistībā ar noteiktām funkcijām, elementiem vai reklāmu, kā arī nodrošina klientu apkalpošanas dienestu, un viss sastāvs ir iekļauts noteikumos un nosacījumos (visi kopā saukti par Noteikumiem un nosacījumiem) un ir to sastāvdaļu. Autorizējoties Mājas lapas E-VEIKALS sadaļā, Jūs apliecināt, ka esat izlasījuši šos Noteikumus un nosacījumus, saprotat tos un piekrītat noteiktiem ierobežojumiem un nosacījumiem.

Ja patērētājs, izmantojot Interneta starpniecību, iegādājas BEPA.LV Mājas lapā piedāvātos pārdodamos produktus, turpmāk – Preces, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un paziņojumu par Latvijas Republikas tiesību normām, kas regulē Distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas likuma „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „ Noteikumi par distances līgumu”.

Ja klientam, kurš pasūtījis un tirdzniecības produktu Mājas lapā, nav tiesībspējas un vai rīcībspējas, par produkta pasūtījumu un samaksu ir atbildīgs šīs personas likumīgais pārstāvis (piem., vecāki, aizgādņi). Iepriekšminētajā gadījumā pasūtījums nav atsaucams, kā arī veikt pirkuma maksu nav atmaksājama.

Distances līgums par Preces pirkumu līgumu par noslēgtu ar preces apmaksas brīdi.

2. PRIVĀTUMS

BEPA.LV aizsargāt fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību, attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK.

BEPA.LV Jūsu personas mērķi apstrādā dažādos veidos, kas nosaka datus, atkarībā no tā, vai esat reģistrēts lietotājs (skat. 2.2. punktu), nereģistrēts lietotājs (skat. 2.3. punktu), esat pieteicies jaunumu lietošanai (skat. 2.4. punktu) vai iegādāties dāvanu karti (skat. 2.5. punktu). Informācija, kas saistīta ar sīkdatņu (angļu val. “cookies”) izmantošanu, pieejama Privātuma Politikā.

BEPA.LV neizmanto un nedalās ar iegūto informāciju, kuru Jūs sniedzat tiešsaistē, bez tiesiska pamata. BEPA.LV pienākums ir noteiktajos gadījumos izpaust personas datus valsts un pašvaldību amatpersonām. Mēs būsim spiesti atklātā patērētāja personīgo informāciju, kad to pieprasa tiesību akti.

BEPA.LV var jūsu personas datu apkopotā veidā statistikas vajadzībām, lai analizētu un uzlabotu sniegtos pakalpojumus un produktus.

BEPA.LV veiciet visus iespējamos pasākumus Jūsu personas informācijas drošībai, lai aizsargātu, lai novērstu zādzību, kā arī pret nesankcionētu rīcību, atklāšanu, pārveidošanu un bojāšanu.

2.1. VISPĀRĪGĀS TIESĪBAS

Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, Jums ir šādas tiesības:

- pieprasīt piekļuvi Jūsu personas datiem; 
- pieprasīt labot vai dzēst Jūsu personas datus, ciktāl tas ir iespējams; 
- pieprasīt ierobežot vai iebilsti pret Jūsu personas datu apstrādi; 
- pieprasīt pārnest Jūsu personas datus, ciktāl tas ir iespējams; 
- jebkurā brīdī atsaukt Jūsu sniegto piekrišanu personas datu apstrādei; 
- iesniegt sūdzību nacionālajā fizisko personu datu aizsardzības iestādē; 
- sazināties ar BEPA.LV un iegūt papildus informāciju par Jūsu personas datu apstrādi.

Latvijas Republikas nacionālās fizisko personu datu aizsardzības iestādes kontaktinformācija: Datu Valsts inspekcija, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, Latvija, LV-1011, tālr.: +371 67223131, e-pasts: info@dvi.gov.lv.

BEPA.LV kontaktinformācija: 

"BePa Tech" SIA * Reģ.Nr. 40203405345
* PVN. LV40203405345 * Spuņciema iela 15 - 2, Spuņciems, Salas pag.,
Mārupes nov., LV-2105 * Tlf. +371 25162 899 *  info@bepa.lv.

2.2. REĢISTRĒTS LIETOTĀJS
2.2.1. KONTA IZVEIDE

Reģistrējoties Mājas lapā un izveidojot savu klienta kontu, turpmāk – Konts, Jūsu personas dati tiek izmantoti, lai noslēgtu vienošanos ar BEPA.LV par Konta, kas tiek izmantots kā saziņas kanāls Distances līguma noslēgšanai, izveidei un uzturēšanai.

Izveidojiet Kontu, Jūs apliecināt, ka esat informēts, ka Jūs esat informēts, ka Jūsu dati tiek apstiprināti, lai uzturētu Kontu, tai skaitā, lai saglabātu Jūsu vēlmju sarakstu un pirkumu vēsturi, un nosūtītu Jums ar Distances līguma izpildi saistīto informāciju, piemēram, informāciju. par pasūtījuma izpildi, pasūtījuma precizējumus.

BEPA.LV ir nepieciešams saņemt un apstiprināt jūsu personas datus, lai tiktu noslēgts Distances līgums, izmantojot Kontu kā saziņas kanālu. Ja Jūs nesniegsiet šos personas datus, Jūs nevarēsiet izveidot Kontu un noslēgt Distances līgumu.

Papildus, Jūsu vēlmju sarakstā un iepirkumu vēsturē esošā informācija tiek izmantota, lai uzlabotu BEPA.LV sniegtos pakalpojumus un produktu piedāvājumus, balstoties uz BEPA.LV leģitīmo interesi apkopotā informācija par piedāvāto pakalpojumu un produktu kvalitāti.

Kontā esošā informācija par noslēgtajiem Distances līgumiem (iegādātajiem produktiem), tai skaitā, visa saziņa ar Jums, tiek nodrošināts kā pierādījums, ka Distances līgums tiek noslēgts un izpildīts. Šo informāciju BEPA.LV saglabāt balstoties uz leģitīmo interesi aizsargāt savas tiesības un intereses strīda gadījumā un ar tiesību aktiem uzlikto drošības informāciju par veikto komercdarbību.

Jūsu personas dati, kas saistās ar Konta izveidi un uzturēšanu, un Distances līguma noslēgšanu un izpildi, apstrādā tikai BEPA.LV un mūsu sadarbības partneri, kas nodrošina pasūtījumu piegādi, IT struktūras un maksājumu platformas. Sadarbības partneriem tiek nodots minimālais nepieciešamais personas datu apjoms.

Jūsu personas dati šā mērķa ietvaros tiek ierobežoti līdz brīdim, kad jūs dzēsīsiet Kontu, vai līdz iestāsies Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktais datuma glabāšanas termiņš vai noilguma prasības celšanai tiesā, atkarībā no tā, kurš termiņš iestāsies vēlāk.

2.2.2. KOMERCIĀLU PAZIŅOJUMU SAŅEMŠANA

Piesakoties komerciālu paziņojumu, piemēram, akcijas, īpašie piedāvājumi, saņemšanai Jūs piekrītat, ka BEPA.LV apstrādā Jūsu personas datus, ko norādāt Reģistrācijas veidlapā un pasūtījuma veikšanas veidlapā, tai skaitā, Jūsu ģeogrāfisko atrašanās vietu un iepirkumu vēsturi.

BEPA.LV apstrādā Jūsu personas datus, lai nosūtītu Jums aktuālus un piemērotus komerciālos paziņojumus. BEPA.LV veicat dažāda veida profilēšanu, apkopojot Jūsu sniegto informāciju, lai analizētu, kādi pakalpojumi un produkti Jūs varētu interesēt, un nosūtītu Jums piemērotu saturošu komerciālu paziņojumu.

Jūsu personas, kas saistās ar komerciālu informāciju nosūtīšanu, apstrādā tikai BEPA.LV un mūsu sadarbības partneri, kas nodrošina IT struktūras, e-pastu un īsziņu nosūtīšanas platformas. Sadarbības partneriem tiek nodots minimālais nepieciešamais personas datu apjoms.

Jūsu personas dati šā mērķa ietvaros tiek ievēroti līdz brīdim, kad jūs atsauksiet savu piekrišanu komerciālo paziņojumu saņemšanai, vai, atsevišķos gadījumos, līdz beigsies nodrošināto informāciju par saņemto piekrišanu.

BEPA.LV nodrošināt komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek izmantots jūsu pieprasījums. Tomēr ņemiet vērā, ka pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām izpildīt Jūsu pieprasījumu, kas var aizņemt līdz piecām diennaktīm.

2.2.3. ATSAUKSMES

Atstājot atsauksmi par Preci, Jūs piekrītat, ka Jūsu vārds, Precei piešķirtais novērtējums un atstāt atsauksmi tiek publicēta Mājas lapā. Ja esat izveidojis Kontu izmantojot iespējas reģistrēties caur Facebook, pie atsauksmes tiek attēlots arī Jūsu attēls efektā formātā.

Iepriekš minētās personas dati tiek ierobežoti ar mērķi publicēti atsauksmi Mājas lapā un uzlabot BEPA.LV sniegto pakalpojumu un produktu kvalitāti. Mājas lapās publicētās tiek dzēstas tikai gadījumā, un konkrētais produkts vairs netiek piedāvāts.

BEPA.LV nepieciešamības gadījuma var telefoniski vai elektroniski sazināties ar Jums, lai atrisinātu problēmas saistībā ar pakalpojumu vai preci, par kuru esat atstājis atsauksmi. Pēc sazināšanās ar Jums BEPA.LV neturpinās izmantot Jūsu telefona numuru vai e-pasta adresi ar atstāto atsauksmi.

Jūsu personas datus, kas saistās ar atsauksmju publicēšanu, apstrādā tikai BEPA.LV un mūsu sadarbības partneri, kas nodrošina IT struktūras. Sadarbības partneriem tiek nodots minimālais nepieciešamais personas datu apjoms.

2.3. NEREĢISTRĒTS LIETOTĀJS
2.3.1. DISTANCES LĪGUMA NOSLĒGŠANA

Ar mērķi noslēgt Distances līgumu BEPA.LV ir nepieciešams saņemt un pasūtījuma veikšanas veidlapā norādīts personas datus. Ja Jūs nesniegsiet savus personas datus, Jūs nevarēsiet noslēgt Distances līgumu.

BEPA.LV apkopo un saglabā informāciju par Jūsu pirkumu vēsturi ar mērķi uzlabot pakalpojumus un produktus, balstoties uz BEPA.LV leģitīmo interesi apkopotā informācija par piedāvāto pakalpojumu un produktu kvalitāti.

Ar Distances līguma noslēgšanu un izpildi saistīta informācija, tai skaitā, visa saziņa ar Jums, tiek nodrošināts kā pierādījums, ka Distances līgums tiek noslēgts un izpildīts. Šo informāciju BEPA.LV saglabāt balstoties uz leģitīmo interesi aizsargāt savas tiesības un intereses strīda gadījumā, un ar tiesību aktiem uzlikto pienākumu nodrošināt informāciju par veikto komercdarbību.

Jūsu personas dati, kas saistās Distances līguma noslēgšanu un izpildi, apstrādā tikai BEPA.LV un mūsu sadarbības partneri, kas nodrošina pasūtījumu piegādi, IT struktūras un maksājumu platformas. Sadarbības partneriem tiek nodots minimālais nepieciešamais personas datu apjoms.

Jūsu personas dati šā mērķa ietvaros tiek nodrošināti līdz iestāsies Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktais datuma glabāšanas termiņš vai noilguma prasības celšanai tiesā, atkarībā no tā, kurš termiņš iestāsies vēlāk.

2.3.2. KOMERCIĀLU PAZIŅOJUMU SAŅEMŠANA

Piesakoties komerciālu paziņojumu, piemēram, akcijas, īpašie piedāvājumi, saņemšanai Jūs piekrītat, ka BEPA.LV apstrādā Jūsu personas datus, ko norādāt pasūtījuma veikšanas veidlapā, kā arī Jūsu ģeogrāfisko atrašanās vietu un iepirkumu vēsturi.

BEPA.LV apstrādā Jūsu personas datus, lai nosūtītu Jums aktuālus un piemērotus komerciālos paziņojumus. BEPA.LV veic profilēšanu, apkopojot informāciju par Jūsu ģeogrāfisko atrašanās vietu un iepirkumu vēsturi, lai analizētu, kādi pakalpojumi un produkti Jūs varētu interesēt, un nosūtītu Jums piemērotu komerciālo paziņojumu.

Jūsu personas, kas saistās ar komerciālu informāciju nosūtīšanu, apstrādā tikai BEPA.LV un mūsu sadarbības partneri, kas nodrošina IT struktūras, e-pastu un īsziņu nosūtīšanas platformas. Sadarbības partneriem tiek nodots minimālais nepieciešamais personas datu apjoms.

Jūsu personas dati šā mērķa ietvaros tiek ievēroti līdz brīdim, kad jūs atsauksiet savu piekrišanu komerciālo paziņojumu saņemšanai, vai, atsevišķos gadījumos, līdz beigsies nodrošināto informāciju par saņemto piekrišanu.

BEPA.LV nodrošināt komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek izmantots jūsu pieprasījums. Tomēr ņemiet vērā, ka pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām izpildīt Jūsu pieprasījumu, kas var aizņemt līdz piecām diennaktīm.

2.4. JAUNUMU SAŅĒMĒJS

Piekrītot saņemt jaunumus e-pastā Jūs piekrītat, ka BEPA.LV uz Jūsu noradīto e-pasta adresi nosūta dažāda veida komerciālus paziņojumus.

Jūsu personas, kas saistās ar komerciālu informāciju nosūtīšanu, apstrādā tikai BEPA.LV un mūsu sadarbības partneri, kas nodrošina IT struktūras un e-pastu nosūtīšanas platformas. Sadarbības partneriem tiek nodots minimālais nepieciešamais personas datu apjoms.

Jūsu personas dati šā mērķa ietvaros tiek ievēroti līdz brīdim, kad jūs atsauksiet savu piekrišanu komerciālo paziņojumu saņemšanai, vai, atsevišķos gadījumos, līdz beigsies nodrošināto informāciju par saņemto piekrišanu.

BEPA.LV pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek piemērots Jūsu pieprasījums. Tomēr ņemiet vērā, ka pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām izpildīt Jūsu pieprasījumu, kas var aizņemt līdz piecām diennaktīm.

2.5. DĀVANU KARTES LIETOTĀJS

Ar mērķi noslēgt Distances līgumu par dāvanu kartes iegādi BEPA.LV ir nepieciešams saņemt un apstiprinātu dāvanu kartes iegādes veidlapā norādītos personas datus un, ja jūs esat nojis citu dāvanu kartes saņēmēju, tad BEPA.LV apstrādā šīs personas vārdu un e-pasta adresi. Ja Jūs nesniegsiet savus personas datus, Jūs nevarēsiet noslēgt Distances līgumu.

Ar dāvanu kartes iegādi saistīta informācija, tai skaitā, visa saziņa ar Jums, tiek saglabāta kā pierādījums, ka Distances līgums ticis noslēgts un izpildīts. Šo informāciju BEPA.LV saglabāt balstoties uz leģitīmo interesi aizsargāt savas tiesības un intereses strīda gadījumā, un ar tiesību aktiem uzlikto pienākumu nodrošināt informāciju par veikto komercdarbību.

Jūsu un, atsevišķos gadījumos, dāvanu kartes saņēmēja personas datus, kas saistās Distances līguma noslēgšanu un izpildi, apstrādā tikai BEPA.LV un mūsu sadarbības partneri, kas nodrošina IT struktūras un maksājumu platformas. Sadarbības partneriem tiek nodots minimālais nepieciešamais personas datu apjoms. Jūsu un, atsevišķos gadījumos, dāvanu kartes saņēmēja personas dati šā mērķa ietvaros tiek ierobežoti līdz iestāsies Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktais datu glabāšanas termiņš vai noilguma prasības celšanai tiesā, atkarībā no tā, kurš termiņš iestāsies vēlāk.

Ja jūs iesniedzat iesniegumu par kartes termiņa pagarināšanu par 1 (vienu) mēnesi, šis iesniegums tiek atjaunots līdz kartes pagarinātā termiņa beigām, un piemērojamie tiesību akti nenosaka termiņu ilgāku laiku. Šie noteikumi ir attiecināmi tikai uz dāvanu kartēm, kas izdoti sākot ar 2019. gada 1. jūliju.

2.6. ATLAIŽU KUPONI

BEPA.LV sniedz iespēju LIETOTĀJAM saņemts un izmantots atlaižu kuponus. Atlaižu kuponi ir iepriekš sagatvoti digitāli atlaižu kodi, kas LIETOTĀJAM veicot pirkumu ir jāievada atsevišķi atlaižu kodu laukā. Pēc atlaižu kupona koda ievades, pirkumam tiek piešķirta kupona norādītā atlaide.  

Atlaižu kuponu var saņemt mājas lapu noteiktu akciju laikos. Parasti atlaižu kupons tiek parādīts kā pop-up baneris, kādu pārdošanas kampaņu ietvaros. Katram atlaižu kuponam ir noteikts izlietošanas termiņš.

Saņemot atlaižu kuponu, tiek norādīts, kādu atlaidi tas pirkumam, vai tas summējās, vai nesummējās ar citām atlaidēm, kā arī tā derīguma termiņš un citi papildu noteikumi.

Gadījumā, ja Jums rodas kādi veida jautājumi par atlaižu kuponiem, lai iegūšanu, izmantotu vai citiem ar atlaižu kuponiem saistītiem jautājumiem, kas rodas ar BEPA.LV klientu atbalsta komandu, rakstot uz: info@bepa.lv.

 

3. MĀJAS LAPAS DARBĪBAS MĒRĶIS

Šo Mājas lapu ir izveidojis un uztur BEPA.LV un tā izplatīšanas partneri. Mājas lapa ir izstrādāta tā, lai tā efektīvi kalpotu kā platforma saziņai starp uzņēmumu un klientu, kā platformas zīmola izstrādājumu tirdzniecība tiešsaistē un arī informācijas avots visos jautājumos, kas saistīti ar produkciju un uzņēmumu.

4. PRODUKTI UN PAKALPOJUMI PERSONĪGAI LIETOŠANAI

Šajā Mājas lapā pieejamie produkti un pakalpojumi un to paraugi, ar kuriem mēs varam nodrošināt, ir paredzēti vienīgi personīgai jūsu lietošanai. Jūs nedrīkstat pārdot vai pārdot no mums saņemtos pakalpojumus vai paraugus. BEPA.LV tiesības ar vai bez brīdinājuma atsaukt vai pārveidots jebkura izpildāmā pasūtījuma pasūtījuma vai jums nodrošinājuma produktu vai sniedzamo pakalpojumu apjoma gadījumos, kad tas, pēc mūsu vienpusēja ieskata, var izraisīt Noteikumu un noteikumu pārkāpšanu.

5. INFORMĀCIJAS PRECIZITĀTE

Sniedzot Mājas lapā pieejamo produktu aprakstu, mēs cenšamies būt cik iespējams precīzi. Ja informācijā, kas saistīts ar produktu (apraksts, krāsas un tml.) ir notikušas izmaiņas, BEPA.LV nevar, ka katru brīdi Mājas lapa ir pilnībā atjaunināta, iekļaujot tajā visu aktuālo informāciju.

6. INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

Visa šajā Mājas lapā pieejamā informācija un saturs, ietverot, bet neaprobežojoties ar preču zīmēm, servisa zīmēm, tekstu, grafiskām zīmēm, pogu ikonām, attēliem, skaņas ierakstu fragmentiem, datu apkopojumiem un garantijas, to apkopojumu un izkārtojumu (viss kopā saukts par Saturu), ir BEPA.LV, mūsu partneru vai licences devēju īpašums, un to aizsargā Latvijas Republikas likumi un citi starptautiskie likumi, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma aizsardzību, iekļaujot likumus, kas regulē autortiesību un preču zīmju izmantošanu. Bez skaidras dokumentas atļaujas mums piederošo preču zīmju izmantošana jebkurā veidā, neatkarīgi no mērķiem, nav atļauta.

7. PRECES

BEPA.LV pārdodamās Preces – nav pārtikas produkti un nav lietojami uzturā. BEPA.LV ir veikusi visas nepieciešamās darbības, lai tās pārdodamo produktu līdzekļu līdzekļi, turpmāk tekstā „Preces”, noformējums un jo īpaši veids, smarža, krāsa, izskats, iepakojums, marķējums, apjoms vai lielums nebūtu sajaucams ar pārtikas produktu, kā arī neapdraudētu patērētāju veselību un drošību.

BEPA.LV attiecībā uz patērētāju nepieļauj maldinošus apgalvojumus par Preces iedarbīgumu un citām kosmētikas līdzekļa īpašībām, kā arī, mūsu pārdodamās Preces ražotāji, ražojot kosmētikas līdzekļus, ievēro labu ražošanas praksi.

BEPA.LV Prece sastāv no kosmētikā iekļautām dabiskajām normām un ir droša, cilvēka dzīvībai, veselībai, videi nekaitīgai precei, kas atbilst Latvijas Republikas “Preču un pakalpojumu drošuma likuma” normām, kā arī starptautiskiem normatīviem aktiem.

Produkts un dāvana, kura tiek pievienota produktam, piemēram, par produktu iegādi vai noteikti pirkuma summu, tiek uzskatīta par nedalāmu lietu kopību, kas nevar pieņemt vai atgriezta atsevišķi gadījumi, kad jūs nepārprotami esat atteikuši no produkta pievienotās dāvanas saņemšanas.

Lai iepazītos ar Preču sortimentu, raksturojumiem un cenām, speciālajiem piedāvājumiem un to termiņiem spiediet šeit.

8. CENU VEIDOŠANAS POLITIKA

Tīmekļa lapā https://www.bepa.lv/ visas cenas ir norādītas eiro (EUR) valūtā. Mēs cenšamies nodrošināt, lai cenas vienmēr būtu norādītas precīzi, tomēr nevaram, ka pasūtījuma veikšanas laikā norādītās cenas būs pareizas, tobrīd spēkā visu produktu cenas. Saņemot jūsu pasūtījumu, kurā norādītā cena atšķirsies no tobrīd lapā norādītās cenas, mēs sazināsimies ar jums un piedāvāsim iespēju atsaukt pasūtījumu. Ja mēs nespēsim ātri tikt galā ar jums, jūsu pasūtījumu automātiski pārbauda par to un jūs saņemat atpakaļ visus attiecīgā pasūtījuma maksājumus.

Visām cenām tiek piemērots PVN nodoklis vai citi tirdzniecības nodokļi, un tādi ir paredzēti. nav piegādes adreses jūsu pasūtījumam var tikt piemērota papildu piesūtīšanas maksa, kas tiks skaidri norādīta pirms apstiprināšanas un iekļauta visa pasūtījuma cenā.

Preces galīgā cena, ieskaitot nodokļus un nodevas, kā arī piegādes vai pasta izdevumus, tiks norādīts pirms Distances līguma noslēgšanas.

Ja piegādes vai pasta izdevumus nevar iepriekš, Jūs tiksiet informēts par to, ka šādi maksājumi var tikt piemēroti.

9. PIEGĀDES KĀRTĪBA

Visas mūsu piegādes tiek veiktas droši un ātri, ko apstiprina mūsu iepriekšējās darbības pieredze. Informācijai par pasūtījumu izpildi un piegādes kārtību, kā arī par bezmaksas piegādi noteikumiem un papildu piegādes izmaksām, mēs aicinām jūs iepazīties ar mūsu produktu Piegādes noteikumiem.

10. PREČU ATPAKAĻATDOŠANAS NOTEIKUMI UN ATTEIKUMA TIESĪBAS

Katrs jautājums ir saistīts ar klienta veikto un piegādes pasūtījumu atgriešanos tiek izskatīts izskatāms saskaņā ar vienkāršotu. Informācijai par klienta iespējām saistībā ar produktu līguma atgriešanu un informācijas saņemšanai izbeigšanu un atbilstošām prasībām, mēs aicinām Jūs iepazīties ar mūsu Preču atgriešanas noteikumiem.

11. LIETOTĀJA PIENĀKUMI

Piekļūstiet Mājas lapai vai nosacījumam, jums ir jāievēro šeit izklāstītie Noteikumi un norādījumi un Mājas lapā publicētie īpašie brīdinājumi vai norādījumi attiecībā uz pakalpojumu vai izmantošanu. Jums vienmēr jārīkojas labticīgi un saskaņā ar likumu un paražām. Jūs nedrīkstat veikt jebkādas izmaiņas vai labojumus Mājas lapā, tajā atrodamajā Saturā vai pakalpojumos, kā arī nedrīkst ietekmēt mājas lapas darbību vai funkcionālajai vienotībai. Neierobežojot citu objektu Noteikumos un nosacījumos minēto punktu vispārīgo raksturu, ja apzināti vai nolaidības dēļ tiek pārkāptas Noteikumos un nosacījumos paredzētās saistības, jūs atbildēsiet par visiem zaudējumiem un kaitējumu, ko šādi pārkāpj radītājs. BEPA.LV, vai mūsu partneriem un produktu ražotājiem.

12. SAITES UZ TREŠO PUŠU LAPĀM

Mēs neesam atbildīgi par citu mājas lapu saturu, uz kurām vai nav jāved mūsu Mājas lapas saites. Mājas lapās saites ir dotas tikai un vienīgi ērtību, lai nav redzamas par mūsu, mūsu meitsabiedrību vai partneru piekrišanu attiecināmam saturam, produktam, pakalpojumam vai piegādātājam. Uz citām tīmekļa vietnēm, mājas lapām vai no tām vedošu saišu izmantošana ir jūsu pašu riski. Mēs neesam atbildīgi par citu tīmekļa vietņu pārbaudi vai izvērtēšanu, bez kurām vai uz kurām ved mūsu Mājas lapas saites, un mēs negarantējam citu tīmekļa vietņu piedāvājumu, kā arī mēs neuzņemamies nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz citu mājas lapu un vietņu darbību, saturu, produktus vai pakalpojumus, tostarp bez ierobežojuma līdz privātajai politikai un noteikumiem un noteikumiem. Jums ir jāpazīstas ar visu citu jūsu apmeklēto tīmekļa vietņu noteikumiem un nosacījumiem un privātuma politiku.

13. ATBILDĪBAS IEROBEŽOŠANA

Jūs piekrītat, ka atbilstoši piemērotajam piemērojamiem likumiem puses nekādā ziņā nav atbildīgs (pēc līguma, nolaidības dēļ vai uz cita pamata) saistībā ar pārtraukumu vai kļūdu, kas radusies Jums izmanto šo Mājas lapu.

Atbilstoši piemērojamiem likumiem puses nekādā ziņā nav atbildīga (pēc līguma, delikta dēļ (ieskaitot nolaidību) vai uz cita pamata) par a) BEPA.LV pārtraukumu komercdarbībā; b) kavējumiem vai pārtraukumiem saistībā ar piedāvājumu Mājas lapai; c) datu nepiegādāšanu, kļūdaini piegādi, izkropļojumiem, bojāeju vai citām izmaiņām; d) kāda veida kaitējumu vai zaudējumiem, kas radušies saistībā ar citām vietnēm vedošu saišu atrašanos Mājas lapā vai to izmantošanu; e) datorvīrusiem, sistēmas avāriju vai atteici, kas var rasties saistībā ar Mājas lapas izmantošanu, tostarp tādas hipersaites izmantošanu, kas ved uz vai no trešo pušu tīmekļa vietnēm; f) visām neprecizitātēm vai izlaidumiem saturā, vai g) notikumiem ārpus pušu saprātīgas kontroles.

Puses nav atbildīgi par jebkādiem, īpašiem, nejaušiem vai secīgiem zaudējumiem (ieskaitot negūto peļņu), kas saistīti ar Mājas lapu vai tās izmantošanu (vai nespēju izmantot Mājas lapu) no jūsu puses, neatkarīgi no darbības veida, pēc līguma, delikta (ieskaitot nolaidību). ) vai citu iemeslu dēļ arī tad, ja BEPA.LV tiek informēta par šādu zaudējumu rašanās iespējamību.

14. PRETENZIJAS AUTORTIESĪBU SAKARĀ

UAB„Skandibalt”. Visas tiesības rezervētas.

Viss šīs Mājas lapas saturs, sarakste (pa elektronisko pastu vai parasto pastu), kā arī mārketinga materiāli, kas ir izmantoti Mājas lapas reklamēšanai trešo pušu resursos, ir BEPA.LV īpašums. Tās satur reproducēšana vai pārpublicēšana pilnā vai daļējā apjomā ir aizliegta, izņemot šādiem mērķiem:

Atļauja kopēt personīgai lietošanai:

Jums ir tiesības veidot Mājas lapas saturs kopijas vai izdrukāt tā daļas saprātīgai personiskai lietošanai.

Atļauja kopēt vai pārpublicēt ierobežotai izmantošanai:

Jums ir tiesības veidot materiālu kopijas izdrukas veidā vai ciparu formātā izmantošanai trešo personu vajadzībām, ar nosacījumu, ka jūs norādāt BEPA.LV Mājas lapu kā satur un materiālu avotu, pievienojot kādas no šādām pārpublicētajām kopijām augstākā līmeņa hipersaiti (https://www.bepa.lv/). Jums ir arī jāinformē trešās personas, ar kurām jūs izmantojat šādas kopijas, ka šādu kopiju pārpublicēšanas gadījumā kā visu materiālu avots ir jānorāda BEPA.LV Mājas lapa, ievietojot augšējā līmeņa hipersaiti (https://www.bepa.lv/).

15. KOMPENSĀCIJA

Jūs apņematies kompensēt mums, aizstāvēt un aizsargāt mūs no kaitējuma, zaudējumiem, zaudējumiem vai izmaksām, kā arī atlīdzināt izdevumus par juridiskiem pakalpojumiem, kas radušies sakarā ar trešo personu celtu pretenziju, lietu vai prasību saistībā ar šo Noteikumu un atlīdzības pārkāpumu, kļūdas jūsu sniegtos apliecinājumus. vai garantijas, vai šīs Mājas lapas izmantošanā no jūsu puses.

16. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

Līgumslēdzējas puses strīdus, kas attiecas uz jūsu autorizāciju Mājas lapā vai rodas saistībā ar šo Distances līguma izpildi, skaidrojumu vai tā darbības izbeigšanu, centīsies atrisināt savstarpējās pārrunās.

BEPA.LV normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā atbildēs uz jebkuru Jūsu iesniegumu un informētu par iespējamo prasījuma izpildes veidu vai strīda risinājumu vai alternatīvu prasījuma izpildes veidu.

Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunās, tad Jūs kā patērētājs varat celt prasību patērētāja domicila tiesā.

BEPA.LV var celt prasību pret Jums kā patērētāju vienīgi tās valsts tiesās, kurā ir Jūsu kā patērētāja domicils.

BEPA.LV nekādā veidā ar šiem noteikumiem neierobežo jūsu tiesības vērsties kompetentās valsts iestādēs savu tiesību aizsardzībai.

17. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

Jūs piekrītat, ka šie Noteikumi un nosacījumi veido visu starp jums un BEPA.LV noslēgto aktuālo vienošanos attiecībā uz šīs Mājas lapas un tās satur, lietojot no jūsu puses.

BEPA.LV ir nekādas tiesības laikā labot un precizēt šos noteikumus, publicējot attiecīgās izmaiņas Mājas lapā un sertifikāta pēdējo izmaiņu veikšanas datumu. Jebkuras jebkuras Noteikumos un nosacījumos veiktas izmaiņas uzreiz pēc publicēšanas. Jūs piekrītat, ka, turpinot lietot Mājas lapu pēc šādas izmaiņu veikšanas, jūs ar to apliecināt savu piekrišanu pēc izvēles. BEPA.LV tiesības atcelt vai atsaukt jebkuras ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem piešķirtās tiesības. Jums ir jāievēro šāds atsaukums vai izmaiņas nav veiktas brīža, ietverot, ja tas nepieciešams, izmantot Mājas lapu kādā veidā.

Nekas no tā noteikumos teiktā nav iztulkojams kā partnerattiecību vai cita kopuzņēmuma veida nodibināšana starp jums un BEPA.LV. Gadījumi, kad BEPA.LV nevar panākt šo Noteikumu un noteikumu ievērošanu no jūsu puses, neierobežo mūsu tiesības pieprasīt ievērošanu pirms vai pēc tam. Ja kāds no šī Noteikumu un piešķiršanas punktiem piemērojamo likumu ietvaros nav izpildāms vai nav vai ar šķīrējtiesu vai tiesas lēmumu tiek atzīts par neizpildāmu vai neesošu, tas ir spēkā šo Noteikumu un nosacījumu spēkā esamību vai piemērojamību kopumā, bet tā vietā ir Noteikumos un nosacījumos. iespēju robežās ir jāveic grozījumi atbilstoši piemērojamiem likumiem tā, lai tie pilnībā atspoguļotu sākotnējo ieceri atbilstoši prasībām Noteikumiem un nosacījumiem.

18. NEPĀRVARAMA VARA

BEPA.LV nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radušās tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus mūsu saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā uzdevuma stāvokli, terorisma rīkojumu. draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, interneta savienojuma, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādas nepārvaramas varas apstākļu gadījumā mēs centīsimies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.